ปัจจัยที่ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานนต์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยที่ส่งเสริมวินัยใน ตนเอง ศึกษาระดับวินัยในตนเองของนักศึกษา ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับวินัยในตนเองของนักศึกษา และศึกษา ปัจจัยที่ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ช่วยส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาในระดับมาก (X = 4.03) นักศึกษามีวินัยในตนเองในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ในระดับมาก (X = 3.89) ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา และด้านครูผู้สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีวินัยในตนเอง ของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ปัจจัยด้านครูผู้ลอน ปัจจัยด้าน นักศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัว สามารถพยากรณ์การมีวินัยในตนเองได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 และปัจจัยทั้ง 3 ลามารถพยากรณ์วินัยในตนเองของนักศึกษาได้ร้อยละ 36.90

คำสำคัญ : ปัจจัยที่ส่งเสริมวินัยในตนเอง; วินัยในตนเอง; สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

 

Abstract

The purposes of this study were to study the level of student’s opinion toward the factors supporting the student’s self-discipline, to study the level of the student’s self-discipline, to study the factors related to student’s self-discipline, and to study the factors supporting the student’s self-discipline at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. The results of study were found that the student’s opinions towarded the four factors supporting the student’s self-discipline were at high level (X = 4.03), the student’s self-discipline in five aspects was at high level (X = 3.89). Four factors consisting of the student, the family, the institute, and the teacher had positive relations with the student’s self-discipline. The factors about teacher, student, and family could predict the student’s self-discipline at 0.01 significance level. And 3 factors could predict the student’s self-discipline at 36.90%.

Keywords : Factors Supporting the Student’s Self-Discipline; Self-Discipline; King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิจัย (Research Articles)