การสร้างหุ่นจำลองส่วนประกอบของหู ด้วยกระดาษ เพื่อเป็นสื่อการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Main Article Content

อรุณ วงค์คำปวง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพหุ่นจำลองส่วนประกอบของหูมนุษย์ ด้วยกระดาษ (Papier Mache) ระหว่างหุ่นจำลองที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นกับหุ่นจำลองมาตรฐานทางการแพทย์ วิธีการวิจัยเริ่มจากการสร้างหุ่นจำลองของหูด้วยกระดาษแล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์ ทางการแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพและแบบ ทดสอบวัดความรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติแบบที (T-test Independent) เพื่อใช้ใน การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลการวิจัย จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าหุ่นจำลองส่วนประกอบของหูด้วย กระดาษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมิคุณภาพเทียบเท่ากับหุ่นจำลองมาตรฐานจากต่างประเทศ ลามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้

คำสำคัญ : หุ่นจำลอง;  เปเปอร์ มาเช่

 

Abstract

The objective of this research was the comparison of the efficiency between Papier Mache model of components of human ears and standard medical model. The method was composed of the quality determination questionnaire of the established Papier Mache model by anatomy medical experts. The efficiency test of the Papier Mache model was performed by a group of 30 third years’ medical students. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation and T-test (T-test Independent). This research of Papier Mache model meets the quality of the standard model from foreign countries and can be used as the model for the instruction education.

Keywords : Model; Papier Mache

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)