การถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้น้ำแบบหยด

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ สิน พันธุ์พินิจ วิชัย แหวนเพชร ยุทธ ไกยวรรณ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้น้ำ แบบหยดแก่เกษตรกรในอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองผู้วิจัย กำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีที่ดินเป็นของตนเองและมีอาชีพทางด้าน การเกษตร 2) มีแปลงเกษตรอยู่ในพื้นที่มีแหล่งน้ำในการเพาะปลูกน้อย 3) มีเงินทุนในการดำเนินการอย่างน้อย 2,000 บาท ต่อพื้นที่ทำการเพาะปลูก 1 งาน และ 4) มีความลนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการให้น้ำแบบหยด เกษตรกรที่ร่วมโครงการจำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการให้น้ำแบบหยด ในหัวข้อต่อไป นี้ 1) ลักษณะของพืชที่เหมาะที่จะนำมาปลูกเพื่อใช้กับการให้น้ำแบบหยด 2) การติดตั้งและการจัดระบบการให้น้ำ แบบหยด 3) เครื่องมืออุปกรณ์ที่ด้องใช้ 4) การดูแลและซ่อมบำรุง 5) การจัดเตรียมน้ำเข้าสู่ระบบการให้น้ำแบบหยด และ 6) การจัดเก็บรักษาเมื่อเลิกใช้เทคโนโลยีการให้น้ำแบบหยด ผลการทดลองเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหลังเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี; การให้น้ำแบบหยด

 

 

Abstract

This study was a quasi-experimental research of training curriculum for transferring of drip irrigation technology to the farmers in Nongyaplong district, Phetchburi Province. The farmers characteristics were required in the following aspects : 1) being the farmer and the owner of farm 2) The location is in lack of water area 3) being able to invest at least 2,000 baht per 400 square meters 4) Having interest in drip irrigation technology. There were 30 farmers in this training program, the topics of training were : 1) kind of plants that fit to drip irrigation 2) drip irrigation system 3) equipments and tools 4) maintenance the system 5) water supply in drip irrigation technology 6) keeping system after using of equipments. The results after comparing between pre and post test it was found that the farmers gained knowledge in drip irrigation technology and were able to maintain the drip irrigation system; there were statistically significant differences at the level .05

Keywords : Technology Transferring; Drip Irrigation

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิจัย (Research Articles)