ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

จุรีพร กาญจนการุณ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ศึกษาปัจจัยภายในของ ธ.ก.ส. ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตกรุงเทพฯ และสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจฯ 177 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 3 ชุด มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น .87, .94 และ .86 สัมภาษณ์เชิงลึกต่อแกนนำกลุ่ม 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์สรุปแบบอุปนัย และ Stepwise Multiple Regression Analysis ผลการวิจัย คือ 1) แกนนำกลุ่มเห็นว่า ชื่อเสียง ระบบและนโยบายการจัดการด้านสินเชื่อที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน พนักงานที่ให้บริการดี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ 2) ปัจจัยทำนายการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ (y) คือ นโยบายจัดการสินเชื่อ (x4), สถานที่ตั้ง/เครื่องมือ (x1) ฐานะชื่อเสียง (x3) ร่วมกันพยากรณ์อย่างมีนัยสำคัญสถิติ .05 ร้อยละ10.2 สมการพยากรณ์ y = 1.810 + .317 x4 - .291 x1 + .308 x3 ข้อเสนอแนะ คือ ควรต้องให้ความใส่ใจนโยบายจัดการสินเชื่อและฐานะชื่อเสียง

คำสำคัญ : การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ; กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

Abstract

The main research objectives are to study the Baac internal factors affecting communityenterprise decision on the usage of credit services in Bangkok and create the prediction equationby using qualitative and quantitative methodology. A sample of 177 people working atcommunity enterprise was used. The research instruments were three sets of structuredquestionnaire with reliability (-Coefficient .87, .94 and .86) and in-depth interviews with 9 keypersons. The data analysis involved content analysis, inductive analysis and stepwise multipleregression analysis. The results were as follows:- 1) In the key persons’ opinion, Baac reputation,its system and managerial policy supporting the community enterprise and good servicepersonnel were factors of the credit services usage. 2) The predictors of community enterprisedecision on the credit service usage (y) were the managerial policy (x4), the location & the tools(x1), and the prestige (x3), The three predictors were a combination accounted for 10.2% of thetotal variance, p<.05. The predictor equation was y = 1.810 + .317 x4 -.291 x1 + .308 x3.The recommendations showed that the Baac managerial policy and the prestige shouldbe concerned.

Keywords : Decision on the Usage of Credit Services; Community Enterprise

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิชาการ (Academic Articles)