การเปรียบเทียบจำนวนวันนอนโรงพยาบาลและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีชนิดใช้และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม

Main Article Content

นฤมล กิจจานนท์ ศิวพร ดีบ้านคลอง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยสำรวจเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ จำนวนวันนอนไอซียู จำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ชนิดใช้และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม โดยการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ระยะเวลา 12 เดือน บันทึกลงในแบบรวบรวมข้อมูลที่ได้สร้างเพื่อการศึกษานี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย Chi-square, Fisher’s exact test, t-test, และ Mann- Whitney test จากการคัดเลือกเวชระเบียนกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีชนิดไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม จำนวน 36 ราย และชนิดใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมจำนวน 55 ราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงส่วนมากของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ชนิดไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม มีจำนวนเลือดที่ใช้ในห้องผ่าตัด ระยะเวลาคาท่อช่วยหายใจ จำนวนวันคาสายระบายทรวงอก ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนระบบหายใจ จำนวนวันนอนไอซียู และจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดน้อยกว่ากลุ่มใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม ผู้ป่วยกลุ่มไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมที่มีประวัติสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคระบบประสาท มีจำนวนวันนอนไอซียูน้อยกว่ากลุ่มใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ: การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีใช้และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด จำนวนวันนอนโรงพยาบาล

 

Abstract

This descriptive survey research aimed to examine and compare the length of intensive care unit stay, the length of hospital stay post operative, and post operative complications in patients who underwent off-pump coronary artery bypass surgery (off-pump CABG) versus conventional coronary artery bypass surgery (on-pump CABG). The medical records of all patients who had underwent off-pump coronary artery surgery and conventional coronary artery surgery in the 12 months interval at a university hospital had been retrospectively reviewed and recorded on the survey tool developed for this study. Data analysis was done using descriptive statistics, Chi-square, Fisher’s exact test, t-test, and Mann-Whitney test. Thirty-six 36 off-pump coronary artery surgery’s medical records and 55 conventional coronary artery surgeries were enrolled in this study. Findings of the study revealed that most of the patients’ risk factors of both groups were not significantly different, except the amount of revascularization (vessels). The off-pump coronary artery surgery group had less blood used in the operating room (units), intubation duration, chest drain-dwelling duration (days), post operative complications such as arrhythmia and respiratory system complication, length of intensive care unit stay, and the length of hospital stay post operative than did the on-pump group. Patients in the off-pump coronary artery surgery group who had past history of smoking, hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, and neurological disease had significantly less length of intensive care unit stay than did the on-pump coronary artery surgery group.

Keywords: Coronary artery bypass surgery, On-Pump and Off-Pump CABG, Post operative complications, Length of stay

Article Details

Section
บทความวิชาการ