เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Vol 3 No 3 (2018): September - December 2018

View All Issues