วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล  จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ

Vol 63 No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557

Published: 2016-01-22

บรรณาธิการแถลง

กรรณิการ์ สุวรรณโคต, วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติของพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, โศรตรีย์ แพน้อย

57-65

View All Issues
Indexed in tci