วารสารพยาบาล เป็นวารสารที่มีคณะกรรมการพิชญพิจารณ์ พิจารณาคุณภาพ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล ก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพื โดยบทความทุกเรื่องถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน  วารสารพยาบาล หรือ คณะบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยทุกครั้ง

จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ 

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ีในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ และภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล

ปีที่ 12 (2019): ฉบับเสริม

ดูเล่มทุกฉบับ