ผลของแนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Main Article Content

วาสนา ศังขะภูติ อรัญญา เชาวลิต วันดี สุทธรังสี

Abstract

การวิจัยครั้งที่เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลที่ได้รับตามสิทธิผู้ป่วย ก่อนและหลังปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วย จำนวน 128 คน ในหอผู้ป่วยอายุกรรมหญิงอายุรกรรมชาย และอายุรกรรมรวม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลได้รับตามสิทธิผู้ป่วยโดยรวมทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อจำแนกรายด้านพบว่า  ภายหลังการปฏิบัติตามแนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลที่ได้รับตามสิทธิผู้ป่วยในด้านต่างๆ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังนี้ (1) สิทธิการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (p<.0001) (2) สิทธิที่จะได้รับข้อมูล (p<.001)  และ (3) สิทธิในความเป็นส่วนตัว (p<.05)  แต่สิทธิในการได้รับบริการทางสุขภาพนั้น ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลในการนำแนวทางการพิทักษ์ผู้ป่วยมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางสุขภาพในการให้การพยาบาลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับคำประกาศสิทธิของผู้ป่วยของประเทศไทย

คำสำคัญ : การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย,ความพึงพอใจของผู้ป่วย,โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์,สิทธิผู้ป่วย

Article Details

Section
บทความวิชาการ