อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด

Main Article Content

ภัสรา หากุหลาย นันทนา ธนาโนวรรณ

Abstract

การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่สัญชาติญาณของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หากแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแม่และลูก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเลี่ยงดูลูกด้วยนมแม่นั้นมีหลายประการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจเกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มให้ลูกดูนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด เช่น ความเครียด การใช้ยาระงับความเจ็บปวดในระยะรอคลอด การผ่าตัดคลอดการแยกแม่และลูกทันทีหลังคลอด เป็นต้น ดังนั้นสูติแพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ควรตระหนักถึงอุปสรรคดังกล่าวและช่วยให้ลูกดูดนมแม่ทันทีหลังคลอดหรือโดยเร็วที่สุดภายในครึ่งชั่วโมงนมแม่ในเวลาต่อมาได้

คำสำคัญ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรก อุปสรรค ห้องคลอด

Article Details

Section
บทความวิชาการ