ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของหญิงหลังคลอด

วรรณา คงสุริยะนาวิน, เบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ์, กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้หญิงหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง 400 คน มาตรวจหลังคลอดที่โรงพยาบาลศิริราช เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกส่วนบุคคล และแบบประเมินสุขภาพจิตของคนไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่อพบความแตกต่างของปัจจัยจะทำการทดสอบภายหลัง

ผลการวิจัยพบว่า หญิงหลังคลอดมีสุขภาพจิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 61.8 และมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 38.2 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตหญิงหลังคลอด ได้แก่ ระดับการศึกษา (p <.05) ปัญหาสุขภาพ (p<.001) จำนวนครั้งของการคลอด ( p < .01)ความรู้การปฏิบัติตนหลังคลอด (p < .01) บุคคลที่อาศัยด้วย (p < .05) และสุขภาพของบุตร (p <.05)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ควรมีการประเมินสุขภาพจิติหลังคลอดตั้งแต่ระยะแรก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่มารดาและบุตรมีปัญหาสุขภาพมารดาที่มีบุตรคนแรกและมีการศึกษาน้อย ควรมีการให้การปรึกษา เยี่ยมบ้าน โทรศัพท์ติดตามหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง และสิ่งต่อบุคคลที่มีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าปกติ

คำสำคัญ : สุขภาพจิต หลังคลอด ผู้หญิง


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2016 วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Thai Journal of Nursing Council  by Thailand Nursing and Midwifery Council.All rights reserved

วารสารสภาการพยาบาล เป็นลิขสิทธิ์ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย