นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบบริการทางไกล

Main Article Content

บูรพา พันธ์สวัสดิ์ สิริกาญจน์ เชิดชู อธิปัตย์ จันทร์เกษ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม พงศ์พัฒน์ ตังคะประเสริฐ ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

Abstract

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุผ่านระบบบริการทางไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเลือกใช้ ผลการศึกษาบทความต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางไกล ปรากฏว่า ระบบดังกล่าวช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้ แต่ในอีกมุมมองหนึ่งพบว่ามีอุปสรรคที่เกิดจากการนำไปใช้ ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้สูงอายุ ดังนั้นก่อนนำระบบการดูแลสุขภาพทางไกลมาประยุกต์ใช้ ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อลดอุปสรรคดังกล่าว

คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพทางไกล ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ นวัตกรรม

Article Details

Section
บทความวิชาการ