ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล

2018-05-30

ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล
อัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปมีอัตราดังนี้
     สมาชิก              1 ปี                  500 บาท
     สมาชิก              3 ปี              1,200 บาท
     ราคาต่อเล่ม                             150 บาท


สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสภาการพยาบาล ผู้เขียนจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
     1. สมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี
     2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความจำนวน 2 ท่านเป็นเงิน 1,000 บาท
     3. ค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นจำนวนเงิน 500 บาท

สารสัมพันธ์

2014-04-01

วารสารสภาการพยาบาลเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และอยู่ในระบบของฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ค่า Impact Factor ในปี พ. ศ . 2560 = 6.1
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานบทความวิชาการและงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสภาการพยาบาล

การส่งบทความทางออนไลน์

2013-06-12

 

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท ได้แก่

1. สมาชิกประเภทผู้อ่านบทความ (Reader)ท่านสามารถลงทะเบียนในฐานะที่เป็นผู้อ่าน (คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้)หลังจากสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วท่านสามารถเข้ามาอ่านบทความได้ตามความสนใจ

 

2. สมาชิกประเภทผู้ประพันธ์บทความ (Author)ท่านสามารถลงทะเบียนในฐานะที่เป็นผู้ประพันธ์และส่งบทความทางออนไลน์ได้โดยศึกษาการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับได้จาก

2.1 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ (คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ )

2.2 คู่มือการส่งต้นฉบับ (คู่มือการส่งต้นฉบับ )

2.3แบบฟอร์มยีนยันผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีผลงานของนักศึกษาปริญญาโท) ต้องทำใหม่   (แบบส่งบทความ)

2.4 ใบสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล (ใบสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล  )

2.5 แบบชำระเงินทางธนาคาร(แบบการชำระเงินทางธนาคาร)

 

3.สมาชิกประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ(Reviewer) โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการในการประเมินบทความในเรื่องที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ (คู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ) การเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลทาง ONLINEทุกประเภทจำเป็นต้องลงทะเบียนการเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลก่อนโดยปฏิบัติตามคู่มือการลงทะเบียนแต่ละประเภทที่จัดไว้ให้แล้ว การลงทะเบียนเป็นสมาชิกดังกล่าวระบบจะอนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพียงชื่อเดียวและไม่ควรลงทะเบียนซ้ำเนื่องจากระบบจะกีดกันทำให้ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้การสมัครเป็นสมาชิกทุกประเภทนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าสมาชิกแต่อย่างใดทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ตามความสนใจโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้หากท่านพบปัญหาใดๆ

 

กรุณาติดต่อผู้จัดการวารสารออนไลน์ได้ที่

นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว อีเมล: ich_tuck@hotmail.com

 

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

Vol 33 No 4 (2018): ตุลาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-25

Effects of Nursing Case Management Programme on Care Outcomes in Patients with Multiple Trauma

ดวงกมล สุวรรณ, วิภา แซ่เซี้ย; ประณีต ส่งวัฒนา

33-45

Effects of an Oral Care Programme on Oral Hygiene and Ventilator-Associated Pneumonia amongst Critically Ill Patients: A Randomised Controlled Trial

สุพรพรรณ กิจบรรยงเลิศ; ตระการตา แซ่ฉั่ว, มลฤดี คงวัฒนานนท, ใจรพร บัวทอง, วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร

46-63

Impact of Adjusted Cardiopulmonary Resuscitation Process on Return of Vital Signs and Spontaneous Circulation in Cardiac Arrest Patients in Emergency Unit

ยุคลธร จิตรเกื้อกูล, อิทธิชัย ชัยแสงแก้ว, วรางคณา พูลเขียว, รัตนาภรณ์ กลมคีรี

64-74

Nursing Students’ Experience in an Intensive and Emergency Care Practicum

ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์; ธัญญารัตน์ บุญโทย, เยาวรัตน มัชฌิม

75-92

Gaps in Nutrition Care Process by a Multidisciplinary Team

ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง; กุลพงษ ชัยนาม, สุลักษณ วงศ์ธีรภัค, วัลลภัทร จันทร์ขจร, ธัญวรินทร ตั้งเสริมวงศ, พัชรวีร์ ทันละกิจ, ปิยานุช ไมตรีจร, พัชรินทร สุภาพโสภณ, สุทธิรัตน อินม่วงหิรัญโชต, กนกรัตน รุ่งทิวาสุวรรณ, สุกัญญา สุรกิจ, นพวรรณ เปียซื่อ

93-108

The Development of Nutritional Care Ability Enhancing Program on Caregivers for Home-based Elderly Bed-Ridden Patients Receiving Nasogastric Tube Feeding

ณัฐตินา วิชัยดิษฐ, กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์, แสงอรุณ อิสระมาลัย, ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

109-123

Predictors of Survivorship Care Plan Delivery among Professional Nurses in Provincial Cancer Center

ณัฐมา ทองธีรธรรม; คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, พิจิตรา เล็กดำรงกุล, พิมพ์จันท ปิ่นสุนทร

124-146

View All Issues

Indexed in tci