ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล

2018-05-30

ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี 500 บาท
อัตราค่าสมาชิก 3 ปี 1,200 บาท
- ราคาต่อเล่ม 150 บาท
สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสภาการพยาบาล ผู้เขียนจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. สมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี
2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
3. ค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2561 เป็นต้นไป

การส่งบทความทางออนไลน์

2013-06-12

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

Vol 33 No 3 (2018): กรกฎาคม-กันยายน 2561

Published: 2018-09-27

Effect of Music Therapy on Sleep Quality in Older Persons

Sureerat Na-Wichian, Rojanee Chintanawat, Jakkrit Klaphajone, Paradee Nanasilp

36-50

Sexuality Education for Early Adolescents: A Review of Literature

เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี

67-81

Sex Education for Adolescents in School: A Case Study in Bangkok

วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณ

82-98

Caregiving Activities, Motivations for Caregiving, and Job Satisfaction of Paid Caregivers for Bed Bound Older Adults

ณปภัช สิงห์เถื่อน, สุปรีดา มั่นคง, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม

99-113

Conformity to Subjective Norm and Attitudes towards Breastfeeding in Public, as Observed in Mothers with Children Aged 6-12 Months

สุพัชรี เกิดสุข, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ทัศนี ประสบกิตติคุณ

114-124

Nutrition-Promoting Work at a Primary School in Nakhon Pathom Province

ประกายมาศ บรรจงรักษา; กมลรัตน กิตติพิมพานนท, นพวรรณ เปียซื่อ, ซู้หงษ์ ดีเสมอ

125-137

View All Issues

Indexed in tci