ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล

2018-05-30

ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี 500 บาท
อัตราค่าสมาชิก 3 ปี 1,200 บาท
- ราคาต่อเล่ม 150 บาท
สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสภาการพยาบาล ผู้เขียนจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. สมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี
2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
3. ค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2561 เป็นต้นไป

การส่งบทความทางออนไลน์

2013-06-12

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

Vol 33 No 1 (2018): มกราคม - มีนาคม 2561

Published: 2018-06-15

Effects of Arm Swing Exercise Programme on Nutritional Status in Female Older Adults at Risk of Metabolic Syndrome

Kobkul Kleebbua, นพวรรณ เปียซื่อ, นรีมาลย์ นีละไพจิตร, สุกัญญา ตันติประสพลาภ

27-37

Development of a Caring Procedure for Hospitalised Terminal Cancer Patients

Sang-arun Isaramalai, จารุภา สุพรรณสถิตย์

38-48

Factors Associated with Sarcopenia Amongst Older Adults in Congested Communities in Bangkok

เดชา พรมกลาง, นพวรรณ เปียซื่อ, สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ, สุกัญญา ตันติประสพลาภ

49-60

Situation of Occupational and Environmental Health Among Garment Workers: An Analysis of Community Enterprise

chawapornpan chanprasit, วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ธานี แก้วธรรมานุกูล, วันเพ็ญ ทรงคำ

61-73

Mothers’ Experience of Having Their Children Undergoing Cardiac Surgery: A Qualitative Study

อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์

74-88

Effects of Self-Effcacy-Promoting Programme with Cartoon Animation Videos on Knowledge, Anxiety, and Perceived Self-Effcacy in Patients Undergoing Cardiac Catheterisation

จุฑาพร ศรีจันทร์, จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย, นารีมาลย์ นีละไพจิตร, ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ

89-102

Factors Related to Self-Care Behaviours in Older Adults with Heart Failure

ประภัสสร พิมพาสาร, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี

103-115

View All Issues

Indexed in tci