วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

การส่งบทความทางออนไลน์

2013-06-12

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

Vol 32 No 2 (2560): เมษายน-มิถุนายน 2560

Published: 2017-09-01

ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อภาพยนตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2558

ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, รุจา ภู่ไพบูลย์

17-30

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนครอบครัวต่อการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย หลังผ่าตัดสมองในหอผู้ป่วยวิกฤต The Effect of Family Support Program on Coping among Caregivers of Post-operative Neurosurgical Patients in ICU

ทศพร ธรรมรักษ์, ผศ. ดร. วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, ผศ. ดร. อรพรรณ โตสิงห์, รศ.นายแพทย์ ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์

49-64

ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงบริเวณขาตีบตัน ภายหลังการผ่าตัด โดยผ่านทางสานสวนหลอดเลือดแดง

รัชดาภรณ์ เรืองวิเศษ, นภาพร วาณิชย์กุล, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, เกศศิริ วงษ์คงคำ, คามิน ชินศักดิ์ชัย

79-94

View All Issues

Indexed in tci

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

b_9_01 สำหรับผู้แต่ง (Author)

b_9_01 สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

b_9_01 สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)