วารสารวรรณวิทัศน์จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และทรรศนะทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

โดยจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

Vol 18 (2561): ปีที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

Published: 2018-11-29

282 Years of The Thai Manuscript Nanthopananthasut Khamluang: Thailand’s Documentary Heritage of the Memory of the World

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์

1-31

Conjunctions in Thai Research Titles of Graduate Students at Kasem Bundit University

ซัลมาณ ดาราฉาย, วิมลลักษณ์ ใจแจ้ง

85-104

View All Issues

ISSN 1513-9956(Print)

ISSN 2672-9946(Online)

Indexed in tci