วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

          The Journal of the Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, graduate students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of science and technology for the benefit of educational development in their respective disciplines.

Vol 4 No 6 (2017): Science and Technology ( พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 )

Published: 2017-08-03

ใบรองปก

Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University
View All Issues

 

  • สาขาที่รับพิจารณา
            สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี