วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

          The Journal of the Veridian E-Journal,Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, graduate students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of humanities, social science, and arts for the benefit of educational development in their respective disciplines. 

         * ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร Veridian e-Journal กำหนดเท่านั้น 
(รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))

         ** ผู้เสนอบทความสามารถติดตามสถานะบทความ ได้ที่ >> https://www.proceedings.su.ac.th/journal/tidtam.php

Vol 11 No 5 (2018): ฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts ( July-December 2018 )

View All Issues