แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (Strategic Plan for Integrated Sustainable Health Tourism Development in Bangkok, Thailand)

Main Article Content

จิตติณชุลี บุญช่วย (Jittinchulee Boonchuai) พยอม ธรรมบุตร (Payom Dhamabutra)

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบทรัพยากร วิเคราะห์ SWOT Analysis และสังเคราะห์ TOWS Matrix ของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ได้แก่ รายการที่ต้องตรวจสอบของชุมชนศึกษา แบบตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว รวม 40 คน ผลการวิจัยพบว่า


  1. ตรวจสอบทรัพยากร วิเคราะห์ SWOT Analysis และสังเคราะห์ TOWS Matrix ของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยพบว่ากรุงเทพมหานครมีทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงสุขภาพ วัฒนธรรมเชิงสุขภาพ มหกรรมเชิงสุขภาพ กิจกรรมเชิงสุขภาพ บริการเชิงสุขภาพ และเทคโนโลยี นวัตกรรม การแปรรูป ระบบ และกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่โดดเด่น มีจุดแข็งด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแพทย์ทางเลือกที่โดดเด่น แผนไทย แผนจีน และอายุรเวทอินเดีย มีจุดอ่อนด้านกรุงเทพมหานครขาดแผนยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์และสร้างความเป็นชาตินิยมด้านภูมิปัญญาไทย อาหารไทย สมุนไพรไทย และแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ มีโอกาสด้านประชากรในโลกเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้าน ที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ และมีอุปสรรคด้านมีคู่แข่งทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสังเคราะห์ TOWS Matrix ในการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกรุงเทพมหานคร

  2. ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พบว่ากรุงเทพมหานครมีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตสำนึก ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การแปรรูป ระบบและกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

  1. แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ได้แก่ กรุงเทพมหานครสร้างแบรนด์เป็นศูนย์กลางการให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพแพทย์ทางเลือกครบวงจรแห่งโลก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้ เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแพทย์ทางเลือกแห่งโลกทั้งมิติร่างกายและจิตใจ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ เป็นศูนย์วิจัยและค้นคว้าด้านผลิตภัณฑ์แพทย์ทางเลือก 3 วิถี ไทย จีน อายุรเวท เพื่อพัฒนาสังคมโลกแบบบูรณาการ และเป็นเมืองนวัตกรรมสีเขียวด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมชาติแห่งโลก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายเพื่อการสร้างความเข้มแข็ง และการกระจายรายได้ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกลยุทธ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ และการจัดการทรัพยากร ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งมีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีกลยุทธ์การพัฒนาจิตใจ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม

         This research aimed to 1) Health Tourism Resources Audit, SWOT Analysis and TOWS Matrix of Sustainable Integrated Health Tourism Development in Bangkok, 2) Study the potential to develop sustainable integrated health tourism in Bangkok and 3) Build the strategic plan to develop sustainable integrated health tourism in Bangkok. The researcher applied the qualitative research by using the participatory action research (PAR). The instruments used in this research were the checklist for community study, health tourism resources audit, the in-depth interview, the focus group, the triangulation, and the content analysis. A total of 40 were people who provided important information from the government sector, the private sector, people and tourists.  


               The research results were as follows:


  1. Health Tourism Resources Audit, SWOT Analysis and TOWS Matrix of Sustainable Integrated Health Tourism Development in Bangkok, Thailand, Bangkok has a natural health tourism resources, cultural, event, activity, service and innovation technologies processes and processes for health promoting. The strength is the availability of health tourism resources, alternative medicine including Thai traditional medicine, Chinese traditional medicine and Ayurveda. Weakness is Bangkok's lack of strategic plans to conserve and create nationalism in Thai wisdom, Thai food, Thai herbs and alternative health. The Opportunity is that the world's population is growing to 9,000 million people who need health care. Threat is health tourism competitors. TOWS Matrix created a health tourism brand of Bangkok.

  2. In case of the potential to develop sustainable integrated health tourism in Bangkok, Thailand. Bangkok had potential in terms of the health tourism resources, the sustainable resource management, the participation of community, tourists and related people, the learning activities and awareness cultivation, the technologies, innovation, processing, systems and processes related to health promotion.

  3. The strategic plan to develop sustainably integrated health tourism in Bangkok, Thailand consisted of visions, for example, Bangkok built brands as a center in providing and distributing health products for world’s comprehensive alternative medicine to develop the economy and distribute incomes. Moreover, it acted as a health tourism center of world’s alternative medicine in physical and mental dimensions to conserve cultures and develop mental health, as well as a research center of three approaches of alternative medicine products, that is, Thai, Chinese and Ayurveda to develop integrated world society. Also, it acted as a green innovation city in health tourism of world’s naturally alternative medicine to conserve environment. To achieve the above visions, it requires the strategy of sustainably developing integrated society and community which consists of network-building tactics to build strength and distribute incomes, the strategy of sustainably conserving environment which consists of tactics for land utilization and resource management, the strategy of developing local economy and distributing incomes to the community which consists of tactics for marketing promotion and health tourism management, and the strategy of conserving cultures and developing mental health which consists of tactics for mental development and culture conservation.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts