วารสารวรรณวิทัศน์จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และทรรศนะทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

Vol 17 (2017): November ปีที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Published: 2017-12-28

นามนัยในภาษาไทย

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

188-218

ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ

นาวิน วรรณเวช, ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

269-290

บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

นพวรรณ งามรุ่งโรจน์, นิตยา แก้วคัลณา

386-415

View All Issues

Indexed in tci