วารสารวรรณวิทัศน์จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และทรรศนะทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

Vol 16 (2016): NOVEMBER, ปีที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Published: 2016-12-30

ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย

ณัฐธิดา ศิริชัยยงบุญ, นิตยา แก้วคัลณา

24-46

ภาพสะท้อนภาษาไทยถิ่นในสื่อมวลชน

อรวี บุญนาค, เก๋ แดงสกุล

161-191

View All Issues
Indexed in tci