Focus and Scope

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ISSN: 0125-5134 เป็นวารสารที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางผลงานวิชาการและการวิจัยทางสาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการวางแผนภาคและเมือง แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยน ผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและการวิจัยสาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการวางแผนภาคและเมือง ซึ่งวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีกำหนดตีพิมพ์ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) ผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จาก Peer Review ก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล นำไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย นอกจากนั้นทางคณะฯ จะทำการตีพิมพ์เผยแพร่ทาง E-Journal ใน Website ของทางคณะฯ https://www.arch.kmitl.ac.th/ 

Peer Review Process

เกณฑ์ในการพิจารณาบทความ

3.1 บทความทางวิชาการที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน (ทั้งในและนอกประเทศ) หากเคยเผยแพร่ ต้องมีการอนุญาตพิมพ์ซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบทความ

3.2 เป็นบทความที่ไมได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

3.3 ต้นฉบับที่ส่งมาต้องมีความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ บทความที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบจะถูกส่งคืนให้ผู้เขียนกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง

3.4 เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

3.5 รูปแบบการจัดพิมพ์บทความให้ถูกต้องตามที่กำหนด

3.6 บทความควรมีความยาวโดยประมาณ 2,500-4,000 คำ หรือประมาณ 10-15 หน้า กระดาษ A4 รวมภาพประกอบ

3.7 บทความภาษไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรชนิด Th sarabun psk โดยยึดถือรูปแบบการพิมพ์บทความภาษาไทย

3.8 บทความทุกบทความที่ส่งมาจะได้รับการอ่าน และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขานั้นๆ โดยไม่ทราบชื่อของผู้เขียนบทความ

บทความในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ

Publication Frequency

กำหนดตีพิมพ์ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

coming soon....

Sponsors

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok

Sources of Support

งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Journal History

วารสารฉบับที่ 1 ปีที่ 1 พ.ศ. 2542 / Vol.1 No.1/1998
วารสารฉบับที่ 2 ปีที่ 1 พ.ศ. 2543 / Vo.l.2 No.1/1999
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ จุลเสนีย์
Asst. Prof.Ekaphong Chulasanic
บรรณาธิการ อาจารย์ ดร. นันทนา ศิรประภาศิริ
Dr.Nuntana Siraprapasiri

***********************************

วารสารฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2546 / Vol.1 No.2003
วารสารฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2547 / Vol.1 No.2004
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธร เลื่อนฉวี
Asst. Prof.Kulthorn Luernshavee
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี
Asst. prof. Ph.D.Virajada Buasri

***********************************

วารสารฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 พ.ศ. 2549 / Vol.3 No.1/2006
วารสารฉบับที่ 4 เล่มที่ 2 พ.ศ. 2549 (ฉบับพิเศษ) / Vol.4 No.2/2006
วารสารฉบับที่ 5 เล่มที่ 1 พ.ศ. 2550 / Vol.5 No.1/2007
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล สุวัจนานนท์
Asst.Prof.Nobpadol Suvachananonda
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ปิติมณียากุล
Asst.Prof. Ph.D.Uraiwan Pitimaneeyakul

***********************************

วารสารฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2551 / Vol.6/2008
วารสารฉบับที่ 7 ปี พ.ศ. 2551 / Vol.7/2008
วารสารฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2552 / Vol.8/2009
วารสารฉบับที่ 9 ปี พ.ศ. 2552 / Vol.9/2009
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล สุวัจนานนท์
Asst.Prof.Nobpadol Suvachananonda
บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ อุปลา
Dr.Prapatpong Upala

***********************************

วารสารฉบับที่ 10 ปีที่ 12 พ.ศ. 2553 / Vol.10 No.12/2010
วารสารฉบับที่ 11 ปีที่ 12 พ.ศ. 2553 / Vol.11 No.12/2010
วารสารฉบับที่ 12 ปีที่ 13 พ.ศ. 2554 / Vol.12 No.13/2011
คณบดี รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
Assoc.Prof.Boonsanong Ratanasoontragul
บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.นิจสิรี แววชาญ

Dr.Nijsiree Waeochan

***********************************

วารสารฉบับที่ 13 ปีที่ 13 พ.ศ. 2554 / Vol.13 No.13/2011
วารสารฉบับที่ 14 ปีที่ 14 พ.ศ. 2555 / Vol.14 No.14/2012
คณบดี รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
Assoc.Prof.Boonsanong Ratanasoontragul
บรรณาธิการ อาจารย์ภาสิต ลีนิวา
Mr.Pasit Leeniva

***********************************

วารสารฉบับที่ 15 ปีที่ 14 พ.ศ. 2555 / Vol.15 No.14/2012

วารสารฉบับที่ 16 ปีที่ 15 พ.ศ. 2556 / Vol.16 No.15/2013
คณบดี รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
Assoc.Prof.Boonsanong Ratanasoontragul
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์
Assoc.Prof.Jantanee Bejrananda

***********************************

วารสารฉบับที่ 17 ปีที่ 15 พ.ศ. 2556 / Vol.17 No.15/2013

วารสารฉบับที่ 18 ปีที่ 16 พ.ศ. 2557 / Vol.18 No.16/2014

วารสารฉบับที่ 19 ปีที่ 16 พ.ศ. 2557 / Vol.19 No.16/2014

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ  โสวิทยสกุล
Asst. Prof.Pichet  Sowittayasakun 
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ 
Assoc. Prof.Jantanee Bejrananda

***********************************

วารสารฉบับที่ 20 ปีที่ 17 พ.ศ. 2558 / Vol.20 No.17/2015

วารสารฉบับที่ 21 ปีที่ 17 พ.ศ. 2558 / Vol.21 No.17/2015

วารสารฉบับที่ 22 ปีที่ 18 พ.ศ. 2559 / Vol.22 No.18/2015

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ  โสวิทยสกุล
Asst. Prof.Pichet  Sowittayasakun 
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร  กฤษณพันธุ
Assoc. Prof.Amorn kritsanapan, Ph.D.

***********************************