ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งบทความวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

2017-02-28

ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งบทความวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จากเดิมกำหนดส่งวันสุดท้ายวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2560  เป็นวันที่  7 มีนาคม 2560