บทบาทและการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลวงแพ่ง กรุงเทพมหานคร: Roles and Changes of Laung Pang Market, Bangkok

  • สิรภัทร พะยัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กฤตพร ห้าวเจริญ อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

บทคัดย่อ

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของตลาดหลวงแพ่ง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของผู้คนกิจกรรม และพื้นที่ของตลาดหลวงแพ่ง เพื่อนำมาสรุปถึงบทบาทและการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลวงแพ่งในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่าตลาดหลวงแพ่งมีบทบาทในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ ในยุคแรกหรือยุคเริ่มต้นทางการค้า มีบทบาทหลัก ด้านการอยู่อาศัย และบทบาทรอง เป็นบทบาททางด้านการค้าขาย ในยุคที่สอง ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นรุ่งเรืองทางการค้า ตลาดหลวงแพ่งมีบทบาทหลักทางด้านการค้า การบริการ และมีบทบาทรองเป็นการอยู่อาศัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการค้าขายของตลาดหลวงแพ่ง และในยุคที่สาม ซึ่งเป็นยุคซบเซาทางการค้า
ของตลาดหลวงแพ่ง พบว่าบทบาทหลัก เป็นบทบาทเพื่อการอยู่อาศัย และบทบาทรองเป็นบทบาทด้านการค้าขายของคนดั้งเดิมในพื้นที่โดยมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในที่อยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารจากกิจกรรมการค้าขายเป็นการใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลาดหลวงแพ่งโดยมีคนภายนอกเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่มากขึ้น จึงทำให้บทบาทการค้าถูกลดความสำคัญลง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการค้าขายในพื้นที่ เป็นเหตุผลให้ตลาดหลวงแพ่งซบเซาลงในปัจจุบัน

คำสำคัญ: บทบาท การเปลี่ยนแปลง ตลาดหลวงแพ่ง


Abstracts

       This serearch aims to study the development of Luang Pang Market in Bangkok to explore the changes of factors which consist of general physical, economic and social. Conclusion the roles and changes of Luang Pang Market, this study is a chronological study as it limits the duration from past to present. The results of this research were as follows In the early trade era, the residents within the Luang Pang Market area played the highest significant role in this area, due to their trading activities and the trading process influencing the change of Luang Pang Market dynamically. The secondary role was the trading. In the later prosperous era, the important factors affecting to the change of this area were the trading and service. Secondary role was the residents, which encouraged trading in this area. In the last era or the stagnant trading, it was found that the main role affecting the change was the residents and secondary role was the trading of aboriginal people in Luang Pang market. The main factor influencing the changing of area is the transportation development.As a result, people have alternative plan to stay and work on their career path. It is because of a change in building usage, which provided more activities to their residents. The change of urban development and economic factors also results to the demographical variation that influences the outsiders to live in this area.

Keywords: Role, Change, Luang Pang Market