การศึกษาตำแหน่งช่องเปิดที่ส่งผลด้านแสงสว่างต่อพระประธานภายในพระอุโบสถ: A Study of the Interacting Effect of Natural Lighting and the Position of the Principal Buddha Image in the Ordination Hall of the Thai Temple.

Main Article Content

วีระยุต ขุ้ยศร

Abstract

บทคัดย่อ

       ปัจจุบันการกระทำกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารของบุคคลในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารประเภทใดก็ตาม ผู้เข้าใช้มักจะคุ้นชินกับแสงสว่างค่อนข้างมากหรือสว่างอย่างทั่วถึงในทุกๆ จุดของห้องส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ความสำคัญเรื่องแสงในอาคารทางศาสนา เพื่อเน้นบรรยากาศที่ส่งผลตอบสนองต่อจิตใจ เพราะภายในอาคารทางศาสนามีเพียงผู้คนจำนวนไม่มากนักที่เข้าไปใช้งานภายใน และยังใช้พื้นที่เพียงจุดเดียวคือหน้าพระประธาน ความหมายของบรรยากาศที่ว่างในพระอุโบสถนี่เป็นพื้นที่ในเชิงสมมุติในทางพุทธศาสนา เป็นบรรยากาศที่เสริมศรัทธาและความสงบ และกันความวุ่นวายจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ปัจจุบันบรรยากาศแบบนั้นกลับหดหายไป การศึกษานี้จึงได้ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับคุณค่าของบรรยากาศที่ว่างในพระอุโบสถและพระประธานที่เกิดจากการเปิดช่องแสงบนผนัง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งช่องเปิดและผลด้านแสงสว่างต่อพระประธานภายในพระอุโบสถ ด้วยการทดลองภาคสนาม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าช่องเปิดด้านขวาและด้านซ้ายของประติมากรรมตลอดจนด้านหน้าและด้านหลังของประติมากรรมเป็นตำแหน่งที่สำคัญของผลการส่องสว่างในงานวิจัยนี้ โดยผลการวิจัยนี้จะนำไปปรับปรุงความรู้เพื่อการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยและ
สถาปัตยกรรมภายในไทย และเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยด้านงานตกแต่งภายใน

คำสำคัญ: แสงสว่าง พระประธาน พระอุโบสถ ตำแหน่งช่องเปิด หน้าต่าง ประตู แสงธรรมชาติ

Abstract

       Nowadays, all the activities performed in any kind of building types need as much lighting and brightness for the entire space as people’s acquaintance. The importance of lighting in the religious buildings is meant
to create a signified ambience for the perception of people. In case of the ordination hall of any the Thai temples (Ubosot), the definite numbers of people is always at the specific, popular area in front of the main Buddha image. The metaphoric interior hall signifies the concept of more faithful and peaceful space, isolating from the chaos outside. These atmospheres have not been found in these days. This study has focused on the understanding to the value of the interior space in the ordination hall and the principal Buddha image that is from the opening of the lay light on the wall (doors & windows). This research aims to study the relationship between the position of the voids and the interacting effect of light on the principal Buddha image in the ordination hall by the experiment in the study site. Experimental results show that the openings on the right and left of the sculpture as well as the front and the back of the sculpture are the prime position of the illumination effect in this research. The findings of this research will benefit for improving the learning and teaching in the field of Thai interior and architecture and also for understanding the cultural aspect of Thai interior design.

Keywords: Lighting, Principal Buddha Image, Ordination Hall, Voids, Windows, Doors, Natural light

Article Details

Section
Research Articles