ภาพยนตร์สัจนิยมเสมือนเรื่อง “แม่ทัพที่หายไป” : Virtual Realism Film “The Lost Leader”

Main Article Content

เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์

Abstract

บทคัดย่อ

       งานวิจัยภาพยนตร์สัจนิยมเสมือนเรื่อง “แม่ทัพที่หายไป” เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของภาพยนตร์สัจนิยม (Realism Film) 2) วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับโลกเสมือน (Virtual World) ที่สร้างปัญหาต่อสังคมปัจจุบัน 3) สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวคิดและรูปแบบใหม่ที่สะท้อนปัญหาสังคมไทย จากการศึกษา พบว่าภาพยนตร์สัจนิยมเป็นรูปแบบที่มีมาตั้งแต่การกำเนิดของภาพยนตร์โลก ซึ่งมีพัฒนาการและยังคงได้รับความนิยมจวบจนปัจจุบัน โดยมีหลักสำคัญดังนี้ คือ วิธีการวางโครงเรื่องอย่างหลวมๆ การเล่าเรื่องราวสะท้อนสังคมชีวิตคนธรรมดาโดยใช้นักแสดงที่ไม่ใช่ดารา ใช้สไตล์ภาพแบบภาพยนตร์สารคดี การถ่ายทำในสถานที่จริงโดยหลีกเลี่ยงการปรุงแต่งด้านภาพ เสียงและการตัดต่อรูปแบบและแนวคิดเหล่านี้เอื้อต่อการนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความจริงของสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวคิดดังกล่าวผสมผสานกับจินตนาการโลกเสมือนเพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์รูปแบบใหม่ โดยนำเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเสมือนได้แก่ สังคมออนไลน์การพนันออนไลน์และเกมออนไลน์มาวิเคราะห์และสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ได้จัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์และประเมินผลงานด้วยการวิจัยแบบสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ผลสรุปพบว่าภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นแนวคิดของมนุษย์ที่สับสนระหว่างความเป็นจริงกับโลกเสมือน ซึ่งโลกเสมือนได้ยั่วยุให้จิตใต้สำนึกของมนุษย์อันได้แก่ ความรุนแรง และพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมมาสร้างปัญหาต่อโลกความเป็นจริง แม้ว่าจะภาพยนตร์ยังไม่สามารถสร้างสไตล์ใหม่ที่โดดเด่นได้ แต่ก็นับว่าผู้วิจัยสามารถค้นพบแนวคิดใหม่ในภาพยนตร์สัจนิยมเสมือน

คำสำคัญ : ภาพยนตร์สัจนิยม โลกเสมือน โซเชียลมีเดีย

Abstract

    The research of “The Lost Leader” which is the Virtual Realism Film is the innovative research intended to 1) study concepts and styles of virtual realism films, 2) analyze “virtual world” concepts and 3) create new styles of films which reflect problems in Thai society. From the studying, we found that in fact
Realism Film is the style of the movie that came along at the beginning of the movie was born to this world and it is still being further developed and well accepted till these days. The main principals of the realism film are such as the unrestricted structures and not only reflect normal people life via non-star actors but also using the documentary style. Moreover, it always been filmed in real places and avoided pictures and sounds editing. All of these principals do help supporting the way that the films present the facts of society. The
researcher has combined those ideas with the imagination of the virtual world and comes up with the “new form” of the movie so called “Virtual Realism Film”. What happening in online society or online gambling have analyzed and created to a short movie presented in the movie theater and evaluated by focus group discussions. They conclude that “The Lost Leader” well represents the confusion of people which they cannot separate the reality in the “real world” from the “virtual world”. Not only that, the virtual world becomes the driver pushing all people subconscious such as violence and immoral behaviors burst out and cause difficulties to the real world. Even this film cannot present an outstanding form of the movie; however, we can say that “The Lost Leader” succeeds in inventing a new movie concept to the movie production.

Keywords: Realism Film, Virtual World, Social Media


Article Details

Section
Research Articles