1. เผยแพร่ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการพยาบาล การศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้่องได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ISSN 0857-7927

BCNB

2016-02-09

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จะเผยแพร่บทความผ่านระบบ ThaiJO เป็น E-journal เท่านั้น

โดยจะยกเลิกการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 33 (พศ.2560) เป็นต้นไป

ทุกท่านสามารถ download  บทความวารสารได้ ผ่าน ระบบ ThaiJO

และ ฉบับปีที่ 35 (พ.ศ.2562) ได้ปรับรูปแบบการอ้างอิงเป็นแบบ Vancouver

และรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ทุกรายการ

Vol 34 No 1 (2018): January-April 2018

Published: 2018-07-27

ปกหน้าวารสาร

กฤษณษพร ทิพย์กาญจนเรขา

กองบรรณาธิการ

กฤษณษพร ทิพย์กาญจนเรขา

THE DEVELOPMENT OF CARE MANAGEMENT FOR HYPERTENSION PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE IN A COMMUNITY

จิรวรรณ์ ประคีตะวาทิน, สุทธีพร มูลศาสตร์, กฤษณษพร ทิพย์กาญจนเรขา

1-13

FACTORS ASSOCIATED WITH SELF-MANAGEMENT BEHAVIORS AMONG PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE 1-3 IN TRAT PROVINCE

เสาวนีย์ กระแจะจันทร์, สุภาภรณ์ ด้วงแพง, เขมารดี มาสิงบุญ

14-22

PESTICIDE USING BEHAVI0RS AND SERUM CHOLINESTERASE LEVELS AMONG CONTRACT FARMING SYSTEM FARMERS IN KHON KAEN

วงศา เล้าหศิริวงศ์, ธีรศักดิ์ พาจันทร์, วรรณนภา สระทองหน, สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์

23-34

THE EFFECT OF THE COGNITIVE REHABILITATION PROGRAM ON DEPRESSION AMONG OLDER ADULTS WITH COGNITIVE IMPAIRMENT

จารุวรรณ ก้านศรี, รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ชมชื่น สมประเสริฐ

35-46

EFFECTS OF LEARNING PROMOTION PROGRAM THROUGH STORYTELLING ON EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN PRESCHOOLERS

กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, นฤมล ธีระรังสิกุล

47-57

THE EFFECT OF LEARNING MEDIAS TO PROMOTE SEXUAL COMMUNICATION AMONG MOTHERS WITH EARLY ADOLESCENT DAUGHTERS

อาภาพร เผ่าวัฒนา, พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา

58-70

SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH BEHAVIOR AND SELF MANAGEMENT OF STREET ADOLESCENTS IN BANGKOK

ศันสนีย์ ณรงค์ศักดิ์ภูติ, ปรีย์กมล รัชนกุล, มยุรี นิรัตธราดร

71-80

FACTORS AFFECTING DEMENTIA RISK-REDUCING BEHAVIORS AMONG OLDER ADULTS IN BANGKOK

ศิรินภา ฉัตรเงิน, อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์, อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร

81-90

DEVELOPMENT OF NURSING PRACTICUM INSTRUCTIONAL PROCESSBASED ON EXPERIENTIAL LEARNING THEORY AND CONTEMPLATIVE EDUCATION TO ENHANCE NURSING EMPATHY OF NURSING STUDENTS

นุสรา นามเดช, ชาริณี ตรีวรัญญู, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์

91-104

THE EFFECTS OF NURSE-LED CARDIAC REHABILITATION PROGRAM ON MEDICATION TAKING IN POST ACUTE CORONARY SYNDROME PERSONS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

ปณิชา พลพินิจ, อาภรณ์ ดีนาน, วรรณี เดียวอิศเรศ

105-116

THE IMAGE OF NURSES AS PERCEIVED BY CLIENTS AT THE OUT PATIENT DEPARTMENTS

อรนุช อักษรดี, นุจรี ไชยมงคล, สหัทยา รัตนจรณะ, โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม

117-129

QUALITY OF LIFE OF RUBBER FARMERSIN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

จิฑาภรณ์ ยกอิ่น, เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

130-140

THE REVIEW OF ACTIVITIES ON SMOKING PREVENTION FOR ADOLESCENTS

จิราพร สุวะมาตย์, มณีรัตน์ เทียมหมอก

141-149

SELF-MANAGEMENT FOR SUCCESSFUL BREASTFEEDING

อารีรัตน์ วิเชียรประภา

150-156

ENHANCING BREAST SELF-EXAMINATION SKILLS FOR THAI WOMEN

ศศิธร เตชะมวลไววิทย์

157-168

ปกหลังวารสาร

กฤษณษพร ทิพย์กาญจนเรขา
View All Issues