วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม

โดยมีเป้าหมายและขอบเขต (Aim and  Scope) ที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน และท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบทางด้านงานวิจัยที่บ่งชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เป็นงานวิจัยที่มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช้องค์วามรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ์  ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้ยั่งยืน

Vol 19 No 1 (2018): January - June

          วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น  ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และการศึกษา  โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ หรือการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมในทางที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่การสร้างความตระหนัก การรับรู้ในปัญหา แนวทางแก้ไขของชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และวารสารนี้ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) กลุ่ม 2
         ในวารสารฉบับนี้ยังคงเผยแพร่ผลงานที่มีเนื้อหาทางด้านวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้ การบูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ  และข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากคณาจารย์  นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ  ในสาขาวิชาต่างๆ  เพื่อที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต  สังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป  โดยมีบทความ 10 เรื่อง ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทางด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านจากหมอพื้นบ้าน การพัฒนาสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทย การศึกษาและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ระลึกโดยการประยุกต์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนี้ ยังมีบทความ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน  ได้แก่ วัฒนธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้น และการใช้ประโยชน์ของชุมชน  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ   ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับโรงเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง การสร้างอัตลักษณ์ของสังคมวัยรุ่นบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน  บทความต่างๆ  เหล่านี้ได้ผ่านการพิจารณาและการกลั่นกรอง จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังเช่นที่ผ่านมา 
           กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ได้ส่งบทความเข้ามาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความในวารสารฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการของประเทศไทยต่อไป

Published: 2018-06-20

The study and development of the prototype packaging for souvenirs by applying the local wisdom of Mae Hong Son Province.

ไชยเชิด ไชยนันท์, เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์, มนัสพันธ์ รินแสงปิน, นภมินทร์ ศักดิ์สง่า, ภควดี โอสถาพร

28-40

Identity Construction Among Teenagers On Facebook Fan Pages

จุฑามาศ ทองแก้ว, จุรีรัตน์ บัวแก้ว

81-92

View All Issues

Indexed in tci