พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ

Vol 45 No 2 (2018): April-June 2018

Published: 2018-09-11

Factors Predicting Quality of Life Among Caregivers of Older Persons with Dementia

ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ, กนกพร สุคำวัง, ภารดี นานาศิลป์

1-13

Health Promoting Behaviors Among Persons at Risk of Stroke

จตุพงษ์ พันธ์วิไล, ประทุม สร้อยวงค์, มยุลี สำราญญาติ

14-27

Dyspnea, Fatigue and Functional Performance Among Persons with Heart Failure

เพ็ญนภา ตาจิตต์, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, จินดารัตน์ ชัยอาจ

28-39

Quality of Life Among Stroke Persons Within Six Months Post Diagnosis

ดานิล วงศ์ษา, ประทุม สร้อยวงค์, จินดารัตน์ ชัยอาจ

40-50

Effects of Coaching Program on Preparedness and Burden Among Caregivers of Older Persons with Stroke

นัยน์ปพร จันทรธิมา, ทศพร คำผลศิริ, เดชา ทำดี

51-63

Prevalence and Risk Factors of Low Back Pain Among School Teachers in Uttaradit and Phitsanulok Provinces

จุไรพร โสภาจารีย์, สกลพร โสภาจารีย์, ชมพูนุช โสภาจารีย์, Gabriel Ibarra-Mejia

76-87

Factors Related to Maternal Health Education of Nurses for Promoting Infants Development

เกสรา ศรีพิชญาการ, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บังอร ศุภวิทิตพัฒนา

99-111

Food Safety Knowledge and Behavior Among Pregnant Women

วายุรี ลำโป, เกสรา ศรีพิชญาการ, ยุพิน เพียรมงคล

112-123

A Development of Family Health Database System of Public Health Nursing Group Faculty of Nursing Chiang Mai University

ศิวพร อึ้งวัฒนา, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง

124-134

Occupational Health Hazards among Longan Growers

วีระพร ศุทธากรณ์, ธานี แก้วธรรมานุกูล, กัลยาณี ตันตรานนท์

135-147

Systematic Management for Patient Safety Achievement

เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

148-156

View All Issues

แบบฟอร์ม

1) คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

2) แบบฟอร์มการขอนำส่งบทความ

3) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก