การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด

Main Article Content

สุจิตรา ชัยวุฒิ สุกัญญา ปริสัญญกุล ฉวี เบาทรวง กิ่งฟ้า แสงลี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด กระบวนวิชา 554491: การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ผดุงครรภ์ 2 และเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้สื่อการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมัครใจและยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการสอน เรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด สื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยพบว่า

นักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในส่วนของเนื้อหา การนำเสนอและรูปแบบสื่อ แบบฝึกหัด ท้ายบท และความพึงพอใจในการนำไปใช้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด รวมทั้งจากการสนทนากลุ่มนักศึกษา พบว่า สื่อการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด มีเนื้อหากระชับ สรุป ประเด็นที่สำคัญได้ชัดเจน มีการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อประสมที่ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง ดังนั้นอาจารย์พยาบาลควรได้รับการสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำ ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

Abstract

The descriptive research was conducted to develop the computer - assisted instruction (CAI) program focusing on the topic of the progression of labor, Midwifery Practice Nursing 2 course; and to assess the student’s satisfaction level in using this CAI program. A purposive sample of all 86 fourth – year nursing students who enrolled the academic year 2010, the Faculty of Nursing, Chiang Mai University and were willing to participate in this study. The research instrument composed of 3 parts; 1) the teaching plan of the labor progression, 2) the CAI program on the topic of the progression of labor and 3) the satisfaction level of CAI usage questionnaire which were developed by the researcher, reviewed from the relevant literature.

The results of study

Showed that more than 50% of the students were satisfied the CAI program; the content, presentation, media formats, and post-test. The satisfaction level was at a high to very high level. Furthermore, the results from the focus group showed that the constructed CAI program had concise content which was clearly to the important point, well sequenced explanation, and easy to understand for self directed- learning and increasing their understanding. CAI program is a multimedia that helps students gain knowledge and understanding, and can apply the knowledge to practice. Therefore, the nursing instructors should be encouraged to produce the CAI program in order to using in teaching and learning process. In addition, the clinical nursing instructors should support the students to apply the knowledge to practice appropriately.

Key words: Computer-assisted Instruction Program, Assessment on Progression in Labor, Satisfaction of Nursing Students for Using the Computer-assisted Instruction Program

Article Details

Section
บทความวิจัย