Published: 2017-02-23

การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้คลอด

พฤกษลดา เขียวคำ, กรรณิการ์ กันธะรักษา, ฉวี เบาทรวง

22-32

ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

จารุนิล ไชยพรม, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล

70-83

ปัจจัยทำนายสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

เจียมจิต แสงสุวรรณ, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, กัลยาณี ศิริพานิชย์ศกุนต์, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, ลัดดา พลพุทธา, มณีวรรณ ดวงมาลา

84-94

ประสิทธิภาพของแบบคัดกรองวัณโรคปอดในโรงพยาบาล

ศิริพร อุปจักร์, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ

107-117

บรรยากาศของทีมและคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมองโกเลีย

บาสบิช ท๊อกบัดหรา, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, รัตนาวดี ชอนตะวัน

118-130

บรรยากาศของทีมและคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมองโกเลีย

บาสบิช ท๊อกบัดหรา, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, รัตนาวดี ชอนตะวัน

118-130