วารสารการบริหารท้องถิ่น (LOCAL ADMINISTRATION JOURNAL)

วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และนักปฏิบัติ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งใน และต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองระดับท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ หรือเป็นงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองในระดับท้องถิ่น

วารสารการบริหารท้องถิ่นเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม)

เปิดรับบทความ

2017-06-02

วารสารการบริหารท้องถิ่น เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับต่อไป

เปิดรับบทความ

2017-06-02

วารสารการบริหารท้องถิ่น เปิดรับบทความ 3 ประเภท เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับต่อไป

Vol 11 No 2 (2018): April - June

Local Administration Journal Vol.11 No.2

Published: 2018-06-20

บทบรรณาธิการ

ศิวัช ศรีโภคางกุล

ก - ข

The Study of Citizenship in Traditional Culture of Residents in Kalasin Town Municipality

พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, กตัญญู แก้วหานาม

40-54

Political Awareness Situation of Residents in Udon Thani Municipality

ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์, โชติ บดีรัฐ

55-71

Quality of Life of the Elderly in Klaeng Kachet Municipality, Mueang District, Rayong Province

สิริมา อิทธิ์ประเสริฐ, กาญจนา บุญยัง

139-154

Phuk Siao: Friendship Engagement for Sustainable Community Based on Thai Buddhist Knowledge

พระวิสุทธิธีรพงศ์ วิเชียร อภิปญฺโญ

179-190

Book Review: Neoliberalism

จิรายุ เล็กกระโทก

191-195

View All Issues

Indexed in tci