Implementing Activity-Based Costing in the Service Industry

  • จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์ โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Keywords: activities based costing, selecting to use activities based costing, service industry

Abstract

        Activity-based costing is a modern accounting method that focuses on bringing costs together with administration in order to achieve efficiency and effectiveness in operations. It can be measured in terms of quantity and quality. The process of activity-based costing consists of three steps: 1) identification of activities; 2) identification of cost drivers; and 3) allocation of costs to activities. In addition, it can also identify which activities are value-added and which activities are non-value-added. In traditional costing this cannot be performed in detail as it can in activity-based costing. Activity-based costing first began to be used in the manufacturing industry, but it can be applied to the service industry with a focus on cost management rather than service cost. The service industry is important for national development. It also adds to the variety of value added products and services, contributing to greater competition to create more diverse services for customers. Therefore, it is necessary for businesses to calculate the correct operating costs to provide management information about various aspects of their services, which can contribute to a competitive advantage, such as reducing the service cost but providing the same quality or better.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลชญา แว่นแก้ว. (2559). ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการต้นทุนที่เหมาะสมที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานและความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 9(1), 46-64.

จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล. (2553). วิวัฒนาการของการบัญชีบริหารสู่การเปลี่ยนแปลงในมุมมองสำหรับผู้บริหาร. วารสารวิชาชีพบัญชี, 6(17), 90-97.

ตุลยาพร สุรายศ, เนตรดาว ชัยเขต, อิสราภรณ์ ทนุผล, และขวัญนุช เจริญวัฒนวิญญู, (2559). การศึกษาต้นทุนการให้บริการตรวจสอบงบการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 5(1), 49-62.

ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ. (2553). การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม. วารสารวิชาชีพบัญชี, 6(17), 86-89.

บงกช อนังคพันธ์. (2552). การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำนวณต้นทุนการผลิตนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 1(3), 33-37.

โรงงานอุตสาหกรรมไทย. (2555). ประเภทอุตสาหกรรม. สืบค้น 6 พฤศจิกายน 2560,
จาก http://thailandindustry.blogspot.com/2012/09/industry.html

ศศิธร อ่อนสนิท. (2555). การวิเคราะห์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) กรณีศึกษา: บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล แอนด์ ซัมมิท อินทิเรียส์ จำกัด. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 9(2), 115-122.

อุมาพร เกยเลื่อน. (2555). การศึกษาต้นแบบการคำนวณต้นทุนการศึกษาโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี จังหวัดขอนแก่น. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

เอกชัย คุปตาวาทิน. พัลลภ พรมสาเพ็ชร. และวาสนา ช่อมะลิ. (2559). การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดชัยภูมิ.วารสารปัญญาภิวัฒน์, 8(3), 89-98.

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2012). Cost accounting: A managerial emphasis. (14th ed). Essex, England: Person Education Limited.

Weygandt, J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2010). Managerial accounting: Tools for business decision making. (5th ed). Danvers, IL: John Wiley & Sons.

Whitecotton, S., Libby, R., & Phillips, F. (2014). Managerial accounting. (2nd ed). New York: McGraw-Hill Irwin.
Published
2018-06-27
How to Cite
ปลั่งพงษ์พันธ์จ. (2018). Implementing Activity-Based Costing in the Service Industry. Journal of Chandrakasemsarn, 24(46), 80-93. Retrieved from https://tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/130968
Section
บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)