วารสารที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านการศึกษาและวิจัยในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก

Vol 24 No 46 (2018): January - June 2018

Published: 2018-06-27

Artists & Artwork as the Inspiration for Media Productions

พราว อรุณรังสีเวช, ปานแพร บุณยพุกกณะ, กฤษณะ เชื้อชัยนาท, นิติธร อุ้นพิพัฒน์

1-16

Aesthetic in the Set of Archaeological Dances

พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ

17-29

Matrix Structure: an Essential for 21st Century Growth

ธนชัย ยมจินดา, ลดาวัลย์ ยมจินดา

46-62

Implementing Activity-Based Costing in the Service Industry

จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์

80-93

View All Issues

1. เกณฑ์ในการลงตีพิมพ์

        • เป็นบทความวิจัย (Research Articles) หรือบทความวิชาการ (Articles) ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
        • ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือส่งเพื่อตีพิมพ์ที่อื่นซ้ำในเรื่องเดียวกัน
        • เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ของบทความ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่านกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบ
        • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจันทรเกษมสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินบทความตามกระบวนการ และได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อย่างน้อย 2 คน
        • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด รวมทั้งต้องยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ก่อนเผยแพร่
        • ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online-ThaiJO) โดยเข้าไปที่ www.tci-thaijo.org

2. คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ  [Download]
3. แบบส่งบทความลงตีพิมพ์  [Download]