วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

ดำรงวิชาการเป็นวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นวารสารประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา และภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีกำหนด ออกปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือนของทุกปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) จัดพิมพ์จำนวน 500 เล่มต่อฉบับ

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 17 (พ.ศ.2561) ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

2016-01-01

วารสารดำรงวิชาการ อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีพ.ศ. 2561 ในวารสารฯ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย เข้าร่วมส่งบทความมาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Vol 16 No 2 (2560): (JULY - DECEMBER, 2017)

Published: 2017-12-20

การวิเคราะห์อัคคัญญสูตร (Analysis of Aggañña Sutta)

ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, ธนิกานต์ วรธรรมานนท์

141 - 168

View All Issues

Indexed in
tci

boran60_92
damrongww_150