สํานักงานวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๘๓-๕๔๖-๗ (ต่อ ๑๑๔)
โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๓๓๙๙

Principal Contact

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล (Asst. Prof. Dr.Suraphon Promgun)
บรรณาธิการวารสาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
Phone +66885781671

Support Contact

นางสาวสาริกา ไสวงาม
Phone +66857521693