แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

Main Article Content

ศิริรัตน์ มูลอินทร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย เพื่อพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ จำนวน ๑๓๖ คน และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก โรงเรียนหนองขามวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองฮาง กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ จำนวน ๑๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สภาพการปฏิบัติและปัญหาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย เครื่องมือทั้งหมดมีคุณภาพค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง ๐.๘๐-๑.๐๐ และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๕๗ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าร้อยละ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (α-coefficient) ด้วยวิธีของครอนบัค (Cronbach) ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (ค่า IOC) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

๑.  ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต เขต ๒ พบว่า สภาพการปฏิบัติแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมา ได้แก่ด้านกระบวนการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัย และด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัยปัญหาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ส่วนด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมา ได้แก่ด้านกระบวนการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัย และด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

๒. แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายหนองขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ องค์ประกอบด้วย๓ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย ประกอบด้วย ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ๒) ด้านกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย ประกอบด้วย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และ กิจกรรมเกมการศึกษา และ ๓) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการวางแผนกำหนดทิศทางและเป้าหมาย การปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด การกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)