นโยบายของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Main Article Content

ปิยาภรณ์ ลิมโพธิ์ทอง

Abstract

การศึกษานโยบายของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าทฤษฏีการปฏิบัตินโยบายสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการอธิบายสภาพการณ์ของการปฏิบัตินโยบายได้ค่อนข้างดี โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) การประชาสัมพันธ์ ๒) แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๓) สมรรถนะ ของหน่วยงานปฏิบัติ ๔) การควบคุม การกระตุ้น การส่งเสริม และการประเมินผล ๕) การมอบหมายภารกิจ และการมอบหมายงาน และ ๖) ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)