วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
  3. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธบูรณาการ

การพิจารณาคัดเลือกบทความ

      บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ

        ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol 18 No 1 (2018): January-April 2018

Published: 2018-04-30

Editor

Dhammathas Academic Journal

Content

Dhammathas Academic Journal

Operational Assessment Methodology of Five Precepts Project in KhonKaen Province

Sunthon Saikham, Narkapol Kernchai, Phra Athikanboonchuay Chotivangso

35-46

The Evaluation of Academic Social Service of Buddhist Radio Broadcasting Station in Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhonratchasima Campus

Phramaha Suporn Rukkhitadtamma, Phrakru Sangwaraphirak, Benjamas Suwannawong, Sathien Thangthongmadan, Prasoprerk Rattanayong, Thawatcha Detsupa

57-68

Development of an Indicator of the Role of the Abbot in the Monastic Sector 9

Phrakru Winaithonwarawut Thavaro, Phrakru Pariyutworamathee, Sutthiphan Aranyawas

69-80

Correlation between School Principal Good Governance Administration and Teacher Job Satisfaction in Schools under Khonkaen Primary Educational Service Area 1

Aussadang Savangkan, Dutsadeewat Kaew-In, Somchai Tangsupasiri, Prakan Butyojanto, Anuch Tamawan, Wiwat Koolsantao

103-112

The Factors Influencing the Digital Technology Strategy for Public Administration

Thanachai Theerapattnavong, Pornnapa Tiasuthiku, Boonton Dockthaisong

201-210

The Education Reform Based on Buddhist Way

Phra Anusorn Kittiwanno (Ruangpunyarat)

237-248

Meaning "Democracy" with Democratic Constitutional Court

Phramaha Thainoi Yanamethi, Phra Silasak Sunato

249-262

Community Management for Sustainability

Juramanee Kaewponthong, Songphon Chotikavatchagul, Panya Klaydesh, Phra Soontorn Chamkorm

263-274

No Dhammadhipateyya No Democracy (Where: Politics and Law Meet)

Ratthammanoon Teskaew, Phramaha Mit Thitapanyo

275-286

View All Issues

Indexed in tci