วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
  3. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธบูรณาการ

การพิจารณาคัดเลือกบทความ

      บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ

        ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol 17 No 3 (2017): September - December (Special Issue)

Published: 2018-01-17

Editor

Dhammathas Academic Journal

Content

Dhammathas Academic Journal

Vision of Local Administration Leaders on Local Community Development in Chiang Mai Responding to ASEAN Economic Community Establishment

Phramahaweerasak Surameti, Weerawat Phrommuang, Worayuth Sathapanasupakul, Mongkonchai Somsri, Wirat Poomasree, Uten Larping

13-24

An Approach of Motivate of the Pali Learner Based on 4 Iddhipada in the 9 Ecclesiastical Region

Phamahapiratkorn aṁsumâli, Phrasophon phattanabundit, Suwin Thongpan, Prayoon Saengsai

93-104

A Model of the Four Foundation of Mindfulness Instruction for Adolescenes

Phraprasertsak Ratanayano (Tuntichula), Phrasophon phatthanabundit, Phrakhrubhavana bodhikun, Suwin Thongpan

117-128

A Buddhist Propagation Management of Dhamma Practice Temples in Udornthani Province

Nutthasit Vongtalard, Phrakhrusudhi khambhirayana, Ekkachat Jarumetheechon

263-274

The Management of Archaeological Sites in Changpee Castle’s Area of Sikhoraphum District, Surin Province

Phramahasomparn Chakaro, Phradham molee, Phramahavisit Dhiravomso, Karisanadh Saengmas, Yasothara Siriphapraphakorn

311-320

An Analytical Study of Kongsibsee Administration Model in The Contemporary Thai Society

Phramahanikhom Sirivanฺnฺo (Wongphuyen), Phrasopon patthanabandit, Sowit Bamrungphak, Suwin Thongpan

321-326

View All Issues

Indexed in tci