วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของบุคลากร คณาจารย์ นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานภายนอก  และเพื่อให้การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการมีความถูกต้องและได้มาตรฐานสากล จึงได้กำหนดเกณฑ์ และคำแนะนำในการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 

ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (2013)

Journal of Education September 2013 - December 2013

เผยแพร่แล้ว: 2014-06-17

ดูเล่มทุกฉบับ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์ โทร. 038-102084