ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

คำฮู้ จันทปัญญา นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร ผศ.ดร.ระพินทร์ ฉายวิมล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552 ใน 4 ด้าน คือ อาคารสถานที่ การเรียนการสอน กลุ่มเพื่อน และการบริหาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่สังกัดในสาขาวิชาครูประถม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม และภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 338 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบแบบที (t-test) การทดสอบแบบ One-way-ANOVA (F-test) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference Procedure) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไข ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข จำแนกตามตามเพศ และปีเรียน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพ แวดล้อมวิทยาลัยครูคังไข ในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไขโดยรวม และด้านการเรียนการสอนแตกต่างกัน สำหรับด้านอาคารสถานที่ กลุ่มเพื่อน และการบริหาร พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน สำหรับแนวทางการส่งเสริมสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไข ได้แก่ ควรเพิ่มการตกแต่งพื้นที่ เพิ่มจำนวนห้องน้ำพร้อมทั้งททำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ขยายห้องเรียนให้มากขึ้นหาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทดลอง เพิ่มการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแก่นักศึกษา

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles