การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 CONSTRUCTION OF LEARNING ACTIVITY PACKAGE IN ENGLISH FOR PRATHOMSUKSA THREE STUDENTS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

น.ส. ศศิธร พรหมประเสริฐ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ที่มีค่า

ประสิทธิภาพ  E1/E2 = 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง จังหวัด

ระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 

2552 จำนวน 1  ห้องเรียน   นักเรียนจำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ   แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย และ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิ  E1/E2 และ t-test แบบ Dependent

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  88.89/93.33  ตามค่าประสิทธิภาพ   E1/E2 = 80/80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05


3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

คำสำคัญ : การสร้างชุดกิจกรรม , ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 

* นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

*** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


Abstract              

                   The purposes of this study were to construct  learning activity packages in English which meet the performance standard criterion at E1/E2 = 80/80, to compare before and after using the activity package in English of the students’ achievement, and to study the attitude of the Prathomsuksa three students. The subjects of this study were selected by the purposive sampling technique. There were thirty Prathomsuksa three students from Tedsabanwatpaknam School which is under the Education Division of Nakornrayong  Municipality. The study was conducted during the second semester of 2009 academic year. The instruments were learning activity packages in English, the evaluation achievement test, and the attitude scale. The data were analyzed by mean, standard deviation, E1/E2 and t-test  for dependent.

The results were as  follows :

                 1. The efficiency of the learning activity packages achieved the standard at E1/E2 = 88.89/93.33

                2. The achievement  scores of  the students after learning through  the packages were higher than the pre-test scores at .05 level  of  significance.           


                3. The attitude of the students towards English  learning after going through the packages  was  at a good  level.

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles