ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

อ่อนสี แก้วพักตร์ดี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูคณิตศาสตร์ ด้านการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล  และเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนการสอนจำแนกตาม เพศ   สาขาวิชาที่จบ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน ระดับชั้นที่ทำการสอน  รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  แขวงเชียงขวาง จำนวน 167 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจงพื้นที่   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีแบบ

กลุ่มอิสระ (independent Group t – test)

ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แขวงเชียงขวาง มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.71) ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเพศต่างกัน จบสาขาวิชาต่างกัน ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนครูที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกันและระดับชั้นที่ทำการสอนต่างกัน มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน  สำหรับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องนำไปปฏิบัติ คือ พัฒนาหลักสูตร  คู่มือครูให้เพียงพอ   ฝึกอบรมเนื้อหาและเทคนิคการสอน

* นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

**ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประจำโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

The purposes of this research were to investigate the problems and guidelines for

child-centered instructional development. In the aspects of instructional preparation, instruction activities and measurement and evaluation. The problems found were compared genders, education majors, education qualifications, teaching experiences, and class levels of  teaching. The subject was selected by purposive sampling consisted of 167 mathematics teachers from secondary schools under the supervision of the Education Department of Xienngkhuang Province. The instrument used for collecting the data was a rating scale questionnaire. The statistical devices used for data analysis were means, standard deviation and independent group t-test.

The results showed that the problems of child-centered instructional development in  Mathematics in secondary schools was rated at a high level ( = 3.71). The comparison of the teachers problems with  different genders, subject majors, and instructional experience were difference at .05. The teachers, problems with different education qualifications and levels of teaching were no significant difference.   Guidelines for child-centered instructional development should be emphasized on curriculum development, developing teacher’s manual, organizing training of subject contents and teaching methodologies.

 

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles