คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพ ในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Real and desire characteristics of a professionals teachers in the opinion of Teachers and students at Khangkhai teachers training college Xiengkhouang province La

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

พิมพ์พร สรผาสุข

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและ

ที่พึงประสงค์ ของครูมืออาชีพ ในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอน จำนวน 90 คน และนักศึกษาจำนวน 260 คน  จำนวน 350  คนโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสุ่มอย่างง่าย (Sample-Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ .22-.93  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย ()

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติทดสอบแบบที(t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพในทัศนะของครูและนักศึกษา

วิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยใน 3 ด้าน คือ ความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน  คุณสมบัติส่วนบุคคล และศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

* นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

** ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

*** กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

  1. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพ ในทัศนะของ

ครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและรายด้าน คุณสมบัติส่วนบุคคล  ศักยภาพในการจัดกการเรียนรู้ และความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

คำสำคัญ:

Abstract

The purposes of this research were to study and to compare the real characteristics with the desirable characteristics of  professional teachers in the opinions of teachers and students at KhangKhai Teacher Training College, XeingKhouang Province, Lao People’s Democratic Republic, classified by each particular aspect.  The sample consisted of 90 teachers and 260 students by stratified random sampling and sample random sampling. The instrument used for collecting the data was a five-level rating scale questionnaire of which the discrimination was .22-.93 and the reliability was .91.   Statistics used for analyzing the data were mean, standard deviation and t-test.

The results revealed as follows:

1.  The real and desirable characteristics of professional teachers in the opinions of teachers and students at KhangKhai Teacher Training College, XiengKhouang Province, Lao People’s Democratic Republic, both in general and in each particular aspect, were rated at a high level.  The first three highest average scores of each aspect were:  goodwill towards other fellow teachers and community, personality and ability to implement learner-centered instruction.

2.  From the comparison, the real characteristics and desirable characteristics of professional teachers, in the opinions of teachers and students at KhangKhai Teacher Training College, XiengKhouang Province, Lao People’s Democratic Republic, both in general and in each particular aspect, were found significantly different at the level of .05 .

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles