การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาชีพการทำสวนลำไยในชุมชนโป่งน้ำร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED LOCAL CURRICULUM ON THE OCCUPATIONS AND TECHNOLOGY SUBJECTS ON THE TOPIC “LOGAN GARDENER IN PONGNAMRON COMM

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ฤทัย สุขเลิศ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาชีพการทำสวนลำไยในชุมชนโป่งน้ำร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีวิธีการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2.การสร้างหลักสูตร  3. การประเมินหลักสูตรก่อนนำไปใช้  4. การนำหลักสูตรไปทดลองใช้

5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประเมินหลักสูตรโดยวิธี Puissance Measure (P.M.) เพื่อหาคุณภาพของหลักสูตรก่อนนำไปทดลองใช้โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติ ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One group – Pretest – Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. หลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการที่มีคุณภาพสูง หลักสูตรองค์ประกอบครบถ้วน หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของผู้เรียนและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่นสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก

4.เจตคติของผู้เรียนต่ออาชีพการทำสวนลำไยหลังจากการทดลองใช้หลักสูตร  เจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

* นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ABSTRACT

The purpose  of this research was to develop a  integrated local  curriculum on occupations and technology subjects, “Longan gardener in pongnamron community” for Matthayomsuksa  1 students of banpongnamron school. The research procedure was divided into 5 phases: 1) background information study 2) curriculum development  3) evaluation before implementation  4) curriculum implementation 5) curriculum revision

The samples used in this testing curriculum were the students in  1 classroom,25 students in the second semester of the 2009 academic year of banpongnamron school. They were selected through cluster sampling. The curriculum was modified and evaluated through Puissance Measure (P.M.) model in order to identify its value before being tried out by the researcher. The achievement test was used to compare pretest posttest scores and the observation form of working practice skill was used to indicate the quality of the learners. The one-Group-Pretest-Posttest Design was adopted in the experiment. Statistical Techniques used in this study were mean, standard deviation and t-test

The results of the research were as follows:

  1. The local curriculum integrated  was high-quality .The component of the curriculum were completed It was found that the curriculum was suitable conditions for learners and useful and in daily life.
  2. The experiment indicated that the students achievement in the posttest was higher than in the pretest with statistical significance at the .01 level.
  3. The work – performance skill of the students passed the criterion at a very high level
  4. The student attitude toward the LOGAN GARDENER were higher with statistical at the .01  level

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles