การวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 6

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อภาษาไทย

ในบทความนี้เสนอการวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับ 2 ระดับ โดยใช้โปรแกรม HLM  เวอร์ชัน 6.06   รุ่นทดลองใช้เฉพาะนักศึกษา (student version)  วิเคราะห์การถดถอยพหุระดับ  2 ระดับ  ได้แก่ระดับนักเรียนกับระดับโรงเรียน โดยนำเข้าข้อมูลดิบที่เก็บในรูป SPSS.SAV  มาสร้างไฟล์ข้อมูลแบบ  MDM ของโปรแกรม HLM และแสดงการกำหนดลักษณะเฉพาะของสมการถดถอยพหุระดับเป็น 5 โมเดล พร้อมการสั่งวิเคราะห์และตีความ

 

ABSTRACT

This paper showed how to run multilevel regression analysis by using HLM 6.06 (student version).  The simple two–level model, level 1 (student level) and level 2 (school level) was performed by importing data from SPSS.SAV files.  After the MDM (Multivariate Data Matrix) file was created, the five models of hierarchical linear models were specified and the results were interpreted.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles