ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552 (The Students Satisfaction Instructional Process of Pedagogy Subjects at Luangnamth Teacher Training School, Luangnamtha P

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สุกันชัย พงศ์สวรรค์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครู

ที่โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปีการศึกษา 2552 ใน 6 ด้าน คือ  การเตรียมการสอน  การนำเข้าสู่บทเรียน  การควบคุมห้องเรียนและการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใช้สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนสร้างครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552  จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทา แขวง

หลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552  นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการสอนวิชาชีพครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

*นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประจำโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่เข้าเรียนระบบหลักสูตรต่างกัน

มีความพึงพอใจต่อการสอนวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่เข้าเรียนสายวิชาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสอนวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

The purpose of this research was to study students’ satisfaction towards the instructional process of pedagogy subject  at Luangnamtha Teacher Training School, Luangnamtha Province, Lao People Democracy Republic, in the academic year 2009 in 6 aspects: teaching planning, lesson introduction, classroom management, classroom atmosphere, instructional activities, educational media and evaluation.  The sample of the study consisted of 310 students from Luangnamtha Teacher Training School.  The instrument used for collecting the data was a 5-scale questionnaire on  satisfaction of the students towards the instructional process of pedagogy subject. The sytatistics  used for data analysis were mean, standard deviation and variance (One way ANOVA).

The findings revealed as follows:

1.  In the academic year 2552, the level of satisfaction of the students towards the instructional process of pedagogy subject at Luangnamtha Teacher Training School, Lao People

Democracy Republic was, in general, rated at a high level, and the levels of satisfaction of  most of all particular aspects were also rated at a high level.

2.  The level of  satisfaction of the students, entering from various curriculum systems,  towards the instructional process of pedagogy subject was found significantly different

at .05 level.

3.  The level of the satisfaction of the students, majoring in different subjects, towards the instructional process of pedagogy subject was found significantly  different at .05 level.

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles