ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ต่อพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 The Effects of Rational Emotive Behavior Group Counseling on Assertive Behavior Of Mattayom Suksa 2 Stud

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

พัชรินทร์ ทรัพย์ที่พึ่ง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์และพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2554 ที่มีคะแนนพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเองตั้งแต่ 67.76  ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง  จำนวน 16 คน แบ่งกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองได้รับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม 13 ครั้ง  ครั้งละ 60-90 นาที ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มควบคุมไม่ได้รับคำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่  แบบประเมินพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเอง  และโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม  การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง  ระยะหลังการทดลอง  และระยะติดตามผล  จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนวัดซ้ำประเภทหนึ่ง        ตัวแปรระหว่างกลุ่มและ หนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ แบบ               นิวแมน- คูลส์

ผลการวิจัยพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มีคะแนนพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเองสูงกว่า

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ประจำศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

****อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ              ที่ระดับ .05

Abstract

The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  effects  of  Rational  Emotive  Behavior  group  counseling  on  assertive  behavior  of  mattayom  suksa 2 students. The  sample  were mattayom  suksa 2 students ,  AnubalBanbangpra  School in  the  academic  year  2011,  who  had  assertive  behavior  score  lower  than  67.76  and  volunteer  to  join  the  study. The  16  students  were  assigned  into  two  group:  an  experimental  group  and  a control  group  by   simple  random  sampling  method. The  experimental  group  was  intervened  for  13  sessions  with  the  group  counseling  based  on  Rational  Emotive  Behavior  therapy,  each  session  last  60-90 minutes.  While  the  control  group  had  no  intervention . The  instruments  used  in  this  study  included  self-assessment  on  assertive  behavior  and  the  Rational  Emotive  Behavior  group  counseling  program.  The  data  collecting  procedure  was  divided  into  three  phases:  the  pre-test, the  post-test  and  the  follow-up.  The  data  were  analyzed  by  repeated-measures analysis of  variance: one  between - subjects variable and one within –subjects variable  and  paired-different  test  by  Newman-Keuls  procedure.

The  results  of  study  indicated  that  there  was  statistically  significant  interaction  at  .05  level  between  the  method   and  the  duration  of  experiment.  Mattayom  suksa 2 students  in  the  experimental  group  have  higher  assertive  behavior  score  than  mattayom  suksa 2 students  in  the  control  group,  in  the  post-test  and  follow-up  phases  with  statistically  significant  at  .05  level.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles