การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น A Development of the Academic Administration Strategy in the Insufficient Amount of the Class Teacher Schools

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สุนิชฌาน ไกรคุ้ม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ครูไม่ครบชั้นและเพื่อหาประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น

แหล่งข้อมูลการวิจัยเป็นโรงเรียนครูไม่ครบชั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์  ใช้โรงเรียนครูไม่ครบชั้นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 จำนวน  25  โรงเรียน  เป็นเขตพื้นที่การทดลองการวิจัย  ได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4  ขั้นตอน  ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่  1 การกำหนดกลยุทธ์การบริหาร

งานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น  ขั้นตอนที่  2  เป็นการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น  ขั้นตอนที่  3  หาประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ครูไม่ครบชั้น  และขั้นตอนที่  4  การสรุปผลการวิจัย  ได้นำผลการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติเพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละและเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย  t-test

ผลการวิจัย

1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น  มี  7  ประการ  ได้แก่

1) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้  ด้านเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตร  2) กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้  ด้านความร่วมมือจากชุมชน และผู้ปกครอง  3) กลยุทธ์การจัดสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS  4) กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียน  ด้านการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น  5) กลยุทธ์การจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านการรับสัญญาณจานดาวเทียม  จากโรงเรียนไกลกังวล  6) กลยุทธ์การจัดการคุณภาพทั้งองค์กร  ด้านการใช้วงจร

ของเดมมิ่ง (Deming  Cycle)  และ 7) กลยุทธ์การจัดการแหล่งเรียนรู้   ด้านการจัดห้องสมุด  3  ดี

2. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น ทั้ง  7  ประการ  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกกลยุทธ์  ทั้งจากการประเมินโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูฝ่ายวิชาการ

* นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Abstract

The purposes of this dissertation were to develop the academic administration strategies in  the insufficient  amount of the class teacher  schools  and to find the efficiency  of  those strategies. The  research  procedures consisted  of  4 steps : Composing the academic administration strategy, Investigating  the strategy,  Testing the efficiency of the strategy, and concluding  the findings. The data were collected from  25  insufficient  amount of  the  class  teacher  schools under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 2 office and were analyzed by  the computer program to find means, standard  deviation, percentage and t-test.

The  research  findings  were :

1. The academic  administration  strategies  in  the insufficient  amount  of  class  teacher schools  were   1) Learning management curriculum  integration  2) Learning network

management  partnerships  with  communities and parents  3) Administration  information  system   management  information  system : MIS  4) Classroom  management  multi - grade  school

5) Innovation and educational technological management distance learning television from

Klai kangwon  school  6) Total  quality management  Deming  cycle  or PDCA cycle  and

7) Learning resource management  library  3  D.

2. Each  of  the  academic  administration  strategies  was  effective  in  the  high  level

both  as  evaluating  by  the  administrations  and  by  the  academic  teachers.

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles