การบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในฝัน เขตภาคกลาง Risk Management of the Lab Schools ’ Budget Administration in the Central Region

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

พิทักษ์ ทองแผ่

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณตามหลักองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง  2) ศึกษาระดับความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณตามหลักองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง  3) เพื่อศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณตามหลักองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง 4) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณตามหลักองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพระดับความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ  ครูที่ทำหน้าที่การเงิน และครูที่ทำหน้าที่พัสดุ ในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง 57 โรงเรียน จำนวน 228 คน

ขั้นตอนที่ 2 สัมมนาแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณเพื่อยืนยันผลการวิจัยโดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ  ครูที่ทำหน้าที่การเงิน และครูที่ทำหน้าที่พัสดุ จาก 5 โรงเรียน รวม 20 คนมาสัมมนา

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี เป็นเวลา 2 เดือน แล้วทำการประเมินผลโดยสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน 18 คน เพื่อนำผลมาปรับปรุงแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ผลการวิจัยพบว่า

1. การบริหารงานงบประมาณตามหลักองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

2. ความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณตามหลักองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยง มี 2 ประเภทคือ

3.1 ปัจจัยภายในโรงเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร  ด้านครูผู้ที่ทำหน้าที่การเงิน พัสดุ  ด้านธรรมชาติ  ของงาน

3.2 ปัจจัยภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านร้านค้า/ด้านผู้รับเหมา   ด้านหน่วยงานต้นสังกัด   ด้านหน่วยงานภายนอก  ด้านระเบียบการเงิน พัสดุ

4. แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณตามหลักองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียน ในฝันเขตภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นการบริหารความเสี่ยงด้วยการลด/ควบคุมความเสี่ยง  กระจายความเสี่ยง และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และจากการทดลองบริหารความเสี่ยงตามแนวทางทางการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณตามหลักองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง พบว่าทุกข้อสามารถปฏิบัติได้

ABSTRACT

This research aimed to : 1) studying the states of budget administration based on the organizational competency of  the lab schools in the central region ; 2) studying the levels of risk in budget administration based on the organizational competency in the lab schools ; 3)  studying external  and  internal  factors  having  influences  on risk in budget administration  based  on  the organizational competency in the lab schools ; and 4) studying guidelines on risk reduction in budget administration based on the organizational competency in the lab schools.

The study was undertaken according to the following three stages :

Stage 1: The study into the states of risk levels and guidelines on risk management by

collecting data from the questionnaires responded by 228 samples who were the school principals, the vice-principals working in budget administration, and the teachers working in finance and material sections in 57 lab schools in the central region.

Stage 2 : The seminar on guidelines on risk management to validate the research results by collecting data from 20 samples working as the school principals, the vice-principals working in budget administration, and the teachers working in finance and material sections in 5 schools.

Stage 3 : The experiment of guidelines on risk reduction in budget administration in Nikhom Phattana School, Nikhom Phattana District, Lop Buri Province for 2 months and the results evaluation carried out by interviewing 18 school officers to make use of data obtained to help manage risk.

The results were as follows :

1. the budget administration based on the organizational competency in the lab schools in the central region was found at a high level.

2. the risk in budget administration based on the organizational competency in the lab school in the central region was found at a low level.

3. two kinds of factors having influences on risk found:

3.1 in-school factors were administrators, teachers working in finance and material sections, and features of work.

3.2 out-school factors were stores, contractors, inside authorities, outside authorities, and finance and material regulations.

4. guidelines on risk management of budget administration based on the organizational competency of  the lab schools in the central region were risk reduction, risk control, risk distribution, and risk avoidance.  Based on the experiment of the guidelines on risk management, it was found that all guidelines were effective.

 

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Original Articles