สำนวนไทยนอกรูปแบบ : การวิเคราะห์ความเป็นมาและความหมาย

Main Article Content

ต่อศักดิ์ เกษมสุข สนม ครุฑเมือง

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและความหมายของสำนวนไทยนอกรูปแบบที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้รวบรวมสำนวนไทยนอกรูปแบบจำนวน 100 สำนวน นำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นมาและความหมาย พร้อมทั้งศึกษาถึงลักษณะการใช้สำนวนไทยในปัจจุบันและลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสำนวนไทย

ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางถ้อยคำของสำนวนไทยนอกรูปแบบที่ปรากฏมากที่สุด คือ สำนวนที่มีการเพิ่มคำ ตัดคำ และลำดับคำใหม่ รองลงมาคือ สำนวนที่มีเสียงของคำใกล้เคียงกัน และสำนวนที่มีความหมายของคำเหมือนหรือใกล้เคียงกัน ตามลำดับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของสำนวนไทยนอกรูปแบบที่ปรากฏมากที่สุด คือ ความหมายแคบลง รองลงมาคือ ความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิม ความหมายเปลี่ยนแปลงเป็นความหมายอื่น และ ความหมายขยายกว้างขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ยังมีการจำแนกประเภทที่มาของการเกิดสำนวนไทยนอกรูปแบบจากข่าวในแต่ละประเภท ซึ่งผลปรากฏว่า สำนวนไทยนอกรูปแบบ มีที่มาจากข่าวสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องขำขัน ข่าวบันเทิง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง และข่าวกีฬา

คำสำคัญ : สำนวนไทย

 

Abstract

The intent of this study is to present an argument of Unconventional Thai idioms on origin and meaning changing that reflect the changing the meaning used by mass communication medias. 100 Unconventional Thai idioms from mass communication medias were accumulated, analyzed and categorized. This thesis is focus on denotation and phrase alternation.

The result discovered is that the phrase changes of Unconventional Thai idioms mostly come from words added, deleted and reshuffled and then the similar sound words. The least alternation comes form the idioms that consists of the same meaning words. The most denotation changes found is that the Unconventional Thai idioms has more specific meaning. The second most found is that the new meaning is opposite to the former meaning and then meanings shifting and less speculation. The result also shows that the changing of idioms derive from news. The most instigated news is Social news and then jokes, entertainment news, economic news, political news and sport news respectively.

Keyword : Thai Idioms

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)