การพัฒนาหนังสือเสริมบทเรียนสามมิติด้วยเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ

Main Article Content

วรุณนภา ศรีโสภาพ วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ อรชลิดา พรหมปั้น อังศุมาลิน แช่มสกุล ภาณุวัฒน์ อยู่ดี

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหนังสือเสริมบทเรียนสามมิติด้วยเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อหนังสือเสริมบทเรียน ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 29 คน หนังสือเสริมบทเรียนสามมิติถูกพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมPhotoshop Google sketchup Amire ร่วมกับเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ประเมินโดยใช้แบบทดสอบปรนัย 12 ข้อ และประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานค่าคะแนนจากแบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบปรนัยก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ Paired Samples Test ก่อนศึกษาหนังสือเสริมบทเรียนผลพบว่านิสิตมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.68 (0.32) คะแนน และหลังการศึกษา พบว่านิสิตมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10.17 (0.28) คะแนน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.001) ความพึงพอใจในการใช้หนังสือพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (0.58) สรุปได้ว่าหนังสือเสริมบทเรียนสามมิติด้วยเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ มีประสิทธิภาพต่อการนำไปใช้ สำหรับนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ: ไขสันหลังบาดเจ็บ เทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริง การเคลื่อนย้าย

 

Abstract

The purposes of this study were to develop augmented reality supplement book:devices in spinal cord injury patient ambulation, to assess learning achievement after learningsupplement book and to assess satisfaction on the book of 29 Junior physical therapy studentin department of physical therapy, faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. Thebook was developed by Photoshop, Google sketchup, and Amire program with augmented realitytechnique. The student’s learning achievement was assessed by 12 multiple choice test and thestudent’s satisfaction was assess by the satisfaction survey form. Paired Samples Test wasuse to analyze the student’s learning achievements score between before and after learning thesupplement book. The student learning achievement scores at before learning were 6.68 (0.32)and significantly increased to 10.17 (0.28) at after learning (p=0.001). The majority of studentssatisfied on supplement book in well satisfaction level. The mean of student satisfaction scoreswas 4.42 (0.58). Inconclusion the augmented reality supplement book devices in spinal cordinjury patient ambulation had effective to the junior physical therapy students in Faculty ofAllied Health Sciences, Naresuan University.

Keywords: Spinal Cord Injury, Augmented Reality, Ambulation

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)