การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูและนักเรียน โดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา

Main Article Content

สมบัติ นพรัก เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย จิติมา วรรณศรี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูและนักเรียนโดยเครือข่ายวิจัยการศึกษา การดำเนินการในครั้งนี้มีผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน และครูผู้สอน 9 คน จากโรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดพิษณุโลก การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการสร้างเครือข่ายวิจัยการศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การนิเทศติดตามการดำเนินการวิจัยของโรงเรียนเครือข่าย ขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูนักวิจัย ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูและนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการดำเนินการวิจัยด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสำคัญและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาครู ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ สร้างความเข้าใจ นิเทศติดตาม และจัดเวทีสะท้อนผลการเรียนรู้ของครู

2. ครูนักวิจัยต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนโดยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนพัฒนานักเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและรายงานผลการพัฒนานักเรียน

3. สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเครือข่ายวิจัยการศึกษามีหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่ เป็นผู้ประสาน ให้คำแนะนำ นิเทศติดตาม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูนักวิจัย

คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนาครูและนักเรียน, เครือข่ายวิจัยการศึกษา

 

Abstract

The purposes of this research was to synthesize approaches to teacher and student development employing educational research network. The research participants involved in the study were three administrators and nine teachers from three public schools in Phitsanulok province. The research was conducted in 4 steps: (1) preparing to formulate the network (2) supervising and following up teacher and student development (3) knowledge sharing from research practices among the researchers and school researchers (4) synthesizing the administrators’ approach to teacher development and teachers’ approach to student development. Questionnaires were used for collection data before and after research operation, and the data manipulated through content analysis. The research findings were as follows:

1) The school administrators has to underline the importance and set definite goals to teacher development, employing the three-step process : making understanding, supervising, and organizing a forum for reflection of teachers’ learning.

2) The research teacher has to be committed to self-development and obligated to the goal to student development, employing the four-step: planning to develop students, teaching and learning, evaluating, and reporting the result of student development.

3) The institute of higher education, a partnership of research network, perform 4 functions to support teachers’ and students’ development: cooperating, suggesting, supervising, and holding a forum for knowledge sharing from research experience among research teachers.

Key words : approach to teacher and student development, educational research network

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)